gdpr-banner.jpg

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR - 2016/679)

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Živnostník  Ing. Pavol Kubica so sídlom: Vojtecha Tvrdého 776/14, 01001 Žilina, IČO: 51453932,  DIČ: 1036319229, Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 580-62222, prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.crystalshop.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z., európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR a v súlade s Obchodnými podmienkami.

AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme získať meno a priezvisko (prípadne názov firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), dátum narodenia, adresu (fakturačnú a doručovaciu), telefónny a mailový kontakt. V našom systéme evidujeme Vaše objednávky a obchodné transakcie. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (občianskeho preukazu - OP alebo cestovného pasu - CP) za účelom predchádzania vzniku škôd. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar vydať alebo vrátiť peňažné prostriedky.

Prevádzkovateľ môže požiadať kupujúceho o zaslanie fotografie na ktorej bude mať kupujúci produkt spoločnosti. Zaslaním fotografie kupujúci súhlasí so spracovaním fotografie pre účely spoločnosti. Fotografia môže byť použitá na reklamné a propagačné účely, zverejnená na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) ako aj na samotnej stránke spoločnosti http://www.crystalshop.sk.

PREČO SA TIETO ÚDAJE ZHROMAŽĎUJÚ?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje. Tieto údaje získavame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne.

AKÉ SÚ ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES?

Kompletné informácie o súboroch cookies si môžete prečítať na stránke: Zásady používania súborov "cookies".


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR - 2016/679)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Ing. Pavol Kubica, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 776/14, 01001 Žilina, IČO: 51453932,  DIČ: 1036319229, prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.crystalshop.sk (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa: Vojtecha Tvrdého 776/14, 01001 Žilina

Email: crystalshopsk.info@gmail.com

Telefón: +421944010465

 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 2. Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť;

 • zasielanie oprávnených obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy;

 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a iné služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu;

 • zabezpečujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 2. Vykonávané služby zabezpečujúce marketingové a podporné služby:

 • Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu;

 • Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu;

 • Heureka.sk - zaznamenáva konverzie nákupu a e-mail pre službu "Overené zákazníkmi".

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;

 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;

 • právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom zákazníckom účte.

 1. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.